Historie knihovny

 

Zámělská knihovna a její historie

 

Ještě před vznikem ROlnicko-živnostenské besedy v Záměli roku 1893 byl dán základ spolkové knihovně. Tvořily jej odborné hospodářské časopisy, knihy, klasických autorů, lidové romány, cestopisy, kalendáře a články s dobovou tematikou. Dále ty byly darované knihy jak členů spolku, tak občanů obce. Spolek z výtěžků pořádaných divadelních představení, plesů a odborných zemědělských přednášek nakupoval knižní novinky již v roce 1891, ještě před založením Rolnicko - živnostenské besedy. Beseda se scházela v místním hostinci čp. 81, kde byla umístěna i besední knihovna. Do besední knihovny byly v té době vybrané kniny nakupovány u Karla Dvořáka, knihaře ve Vamberku.

Dne 5. června 1909 po odstěhování knihovníka Josefa Hlaváčka převzal vedení knihovny člen Besedy Josef Pavel. Při volbě nového besedního výboru dne 9. ledna 1910 byli zvoleni: Jan Rychtařík předsedou< Adolf Hledík místopředsedou, Josef Kapucián jednatelem,. Jan Mimra pokladníkem a Josef Pavel knihovníkem. První písemná zmínka o stavu a počtu knih je ze 4. června 1910 za knihovníka Josefa Pavla: 306 knih. Místní hostinec čp. 81 koupil v roce 1911 nový majitel František Komárek, který byl členem Besedy a v tomto roce byl zvolen novým knihovníkem. Byl jím necelé dva roky a v roce 1912 prodává svůj hostinec Václavu Pavlištovi, se kterým bylo projednáno, že i nadále hostinec propůjčí pro knihovnu a převezme činnost knihovníka.

Po 1. světové výálce, roku 1919, kdy byl nadále knihovníkem Václav Pavlišta, bylo navrženo a přijato, aby spisy zuastaralé a nechodící se pro dobu samostatné republiky byly vyřazeny a nahrazeny knihami novými, moderními, které budou sloužit všem, jak odpovídá národní volnosti. V roce 1919 vešel v platnost zákon o obecních knihovnách, proto Beseda předává po řádné revizi knih v roce 1921 celou knihovnu v počtu 328 svazků obci, čímž byla dána všem občanům zámělským knihovna zákonně předepsaná, čili místní knihovna. Obec pro rok 1921 přispěla na knihovnu 780 Kč pro stávající stav, na opravy a přemístění 400 Kč.

Knihovna byla 24. 4. 1921 po více než 30 letech přemístěna z místního hostince "U Pavlištů" do školní sborovny a řádně vedena místními učiteli a zároveň knihovníky. Novým knihovníkem byl zvolen řídící učitel František Frydrych, který se v Záměli narodil a po studiích se v roce 1915 do Záměle natrvalo s rodinou vrátil. ALe ještě v tomto roce narukoval do 1. světové války a vrátil se jako válečný invalida. Od roku 1918 nestoupil na zdejší školu jako učitel a od 1. září 1919 jako řídící učitel.

Období let 1928 - 1948, co se týče místní knihovny, není možné dohledat v žádných z dochovaných pamětních knih obce Záměl ani u místních pamětníků. Nově ustanovená knihovní rada v roce 1949 si vzala za svůj úkol reorganizovat knihovnu a dovést ji co nejdříve na slušnou úroveň. Objednáno bylo více než 100 nových knih k doplnění knihovny. Aby tehdejší knihovní rada získala hodnotné knihy za snížené ceny, přihlásila se za člena "Družstevní práce", odkud se odebíraly knihy ruských autorů. Výstavy knih probíhaly v roce 1949.

Pro místní lidovou knihovnu opravoval a vázal knihy zdejší kronikář a knihař František Fridrich z čp. 111. V období let 1932 - 1965 stihl při své práci malorolníka opravit a svázat více než 276 knih. Protože uměl pracovat s knihou a měl k ní kladný vztah, založil si i svou vlastní knihovnu, která čítala více než 700 svazků. Jeho velkou zálibou byla historie, proto jeho knihovna obsahovala mnoho historických knih, ale i lidové romány, cestopisy a staré kalendáře, které si sám svázal. Tyto knihy dsi přicházeli půjčovat sousedé i další občané obce.

V roce 1969 za knihovnice V. Chlebounové je stanovena půjčovní doba na čtvrtek od 16:30 do 18:30 hod. O knihy je zájem, knihovna má 30 přihlášených čtenářů. Stav knižního fondu v roce 1971 je 1514 svazků.  O dva roky později je knihovna přemístěna ze školy do samostatné místnosti budovy MNV a je nově vybavena regály a nábytkem. Knihovna je zapojena do střediskového systému vamberecké knihovna.

V roce 1988 uspořádala knihovna ve spolupráci s Osvětovou besedou cyklus přednášek "Poznej svůj kraj". Knihovna byla otevřena každů čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod.

 

 Knihovníci v Záměli

1890 Antonín Janeček, hostinský
1893 Jan Sládek, hostinský a knihovník
do 5. 1. 1909 Josef Hlaváček, který se odstěhoval
od 5. 1. 1909 Josef Pavel, byl zvolen knihovníkem (306 knih)
od 15. 1. 1911 Franitšek Komárek, hostinský a knihovník
od 21. 9. 1912 Václav Pavlišta, hostinský a knihovník (328 knih)
od 1921 František Frydrych, řídící učitel
od 1930 Antonín Zahradník, učitel
do 1949 Antonín Beneš, řídící učitel (444 svazků)
do 1952 Antonín Zahradník, řídící učitel
1958 Vladimír Uhlíř, učitel
1969 V. Chlebounová, učitelka (1970 - 1514 knih)
od 1974 Věra Petrová, učitelka
od 1976 Zdena Martincová
od 1978 Marie Prokšová
do 1981 Ing. Josef Myšák
od 1995 Vlasta Vodehnalová
do 2003 Alena Joachimsthalerová (1400 knih)
od 1.7.2003 Pavlína Pleslová (30.4.2004 -1339 svazků)
2006 Pavlína Pleslová (červenec 1750 svazků)

 

Knihovna v datech aneb historická data:

1891 první zmínka o knihovně v hostinci Jana Sládka čp. 81 a nákupu knih
1893 založení Rolnicko-živnostenské besedy, která knihovnu spravovala
1909 první písemně potvrzený knihovník
1910 první písemná zmínka o počtu knih (ke dni 4.6.1910 - 306 knih)
1921 předává Rolnicko živnostenská beseda knihovnu obci, knihovna přemístěna z hostince čp. 81 do budovy školy čp. 126
1970 stav knižního fondu ke dni 20.10.1970 byl 1514 knih
1972 knihovna napojena na střediskovou knihovnu ve Vamberku
1972 knihovna přemístěna ze školy do samostatné místnosti budovy MNV
1991 Nová smlouva o napojení na střediskovou knihovnu ve Vamberku
1995 zrušeno napojení na střediskovou knihovnu ve Vamberku
2003 duben Zřizovací listina Místní knihovny v Záměli, zřizovatelem je obec Záměl a knihovna je zřízena jako organizační složka obce.
2003 květen Knihovní řád Místní knihovny v Záměli včetně ceníku placených služeb byl sestaven 2. 5. 2003
2003 červenec Osvědčení o zápisu do evidence knihoven dne 3. 6. 2003, kde Ministerstvo kultury České republiky tímto přiděluje evidenční číslo knihovně. O prázdninách bylo vytvořeno dětské a dospělé oddělení, vznik čítárny 2 místa, zřízení bezdrátového internetu.
2003 září smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb s městem Kostelec nad Orlicí uzavřená dne 30. 9. 2003
2003 listopad Absolvování knihovnického kurzu ve Vědecké knihovně v Hradci Králové
2004

Vytvoření čítárny pro 6 míst v dospělém oddělení a 1 místo v dětském oddělení. Velice poškozené k nihy byly z fondu vyřqazeny. Ostatní knihy v knihovně byly nově obaleny a přečíslovány vše za provozu knihovny. (dne 30. 4. 20004 byl sepsán protokol o provedení revize knihovního fondu stav po revizi 1339 sv.) Při této příležitosti byly knihy elektronicky zpracovány a opatřeny čarovým kódem. Chtěli jsme převést knihovnu na počítačový knihovnický systém jako mají v Kostelci nad Orlicí.

2005

K 30. 1. 2005 se žádalo o datační program VISK3 (veřejné informační služby knihoven), který bohužel pro naší obec nedopadl. Děti se při hrách v knihovně vzdělávají. 31. dubna v knihovně i poprvé spíme. Na konci roku 2005

2006

Knihovna má k dispozici 1750 knih a pro zájemce je otevřena každou středu od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 18:30 hod. Je zde k dispozici počítač s připojením na internet. Knihovnice Pavlína Pleslová pořádá zajímavé soutěže, výstavy a čtení pohádkových příběhů. Dne 31. 4. 2006 jsme v knihovně oslavili 115 narozeniny naší knihovny.

2006

Rok 2006 byl pro naší obec významný tím, že naše obec slavila 650 let a s tím souviselo mnoho práce, tudíž jsme o stejnojmennou dotaci nežádali. Starostka naší obec přihlásila do vesnice roku, ve které naše knihovna byla nominována v soutěži Knihovna roku 2006

2007

9.1.2007 opět žádáme o dotaci VISK pro rok 2007. Koncem dubna nám byla dotace přiznána. Obdrželi jsme licenční klíč Clavius verze 4.545 licence. Jedná se o požadovanou licenci do 5 000 svazků. Knihovna obdržela nový počítač dle navrhovaného postupu realizace soperačním systémem CP Home, pamětí 1024MB DDRII 667, Procesor Intel Pentium 3,5GHz, HDD250GB, 7200ot. DL DVD+-R/RW/RAM LG, Monitor Beng 17". MS Office XP Small Business licence je již zakoupena zřizovatelem. Došlo k rozšíření sítě z kanceláře do knihovny a zapojením nového počítače k internetu. Nyní máme v knihovně dva počítače. Jeden je určený pro veřejnost, který je zapojený k internetu . Do knihovny byla dodána i tiskárna Hawlet Packet LaserJet 5L. Od ledna 2008 plně využíváme systém Clavius. Využívání systému ušetří čas při ročních statistikách, inventurách, výměnných souborech a upozorní na neuhrazen é poplatky a provede upomínky. Skutečné náklady jsou 36 527 Kč, Finanční podpora Ministerstva kultury je 25 000 Kč. Vlastní podíl na financování projektu je 11 527 Kč.

2009

duben Knihovní řád Místní knihovny v Záměli sestaven 21.4.2009

Zřizovací listina obecní knihovny v Záměli, knihovna je organizační složkou obce, nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem a zavazovat se. Listina sestavena dne 21.4.2009

2010

Protokol o provedení revize knihovního fondu ze dne 4.10. do 5.10.2010 knihovní fond má 2356 svazků

2012

Výpůjční řád obce Záměl schváleno dne 15.10. 2012 na zastupitelstvu obce s usnesením č. 24

2014

Knihovník roku 2014 v Kralovehradeckém kraji

2015

Protokol o provedení revize knihovního fondu ze dne 29.6. 2015 knihovní fond má 2647 svazků

2021

Otevřený integrovaný knihovní systém Koha . Systém funguje v prohlížeči a nabízí všechny funcionality, které vyhoví potřebám vaší knihovny. Zavedení internetového vypůjčního systému KOHA.

 

Prameny:

Pamětní kniny Rolnicko-živnostenské besedy 1891-1943. Obecní úřad Záměl.

Obecní protokoly zastupitelstva 1910 - 1962, rukopis uložen v SOkA RK.

Školní pamětní knihy 1911 - 1950, rukopis uložen v SOkA RK.

Kroniky obce Záměl, rukopis uložen v SOkA RK.

Gruntovní kniha majitelů domů obce Záměl, Obecní úřad Záměl.

Pamětní kniha Místní rady osvětové (MRO) 1946-1951. Rujkopis v soukromých rukou.

Rukopúisné poznámky a zápisy po kronikáři Fr. Fridrichovi (*1903, + 1983).

Materiály uložebné u autora článku M. Sedláčka v Záměli čp. 23.