Sportoviště u vagónu

Provozní doba:

 

duben - září:
Po - Pá: 10.00 - 22.00 hod.
So - Ne: 8.00 - 22.00 hod.


říjen - březen:
Po - Pá: 12.00 - 18.00 hod.
So - Ne: 9.00 - 20.00 hod.


Po dohodě se správcem je možné používat areál i v jiném čase. Sportoviště však musí být ve 22 hod. UZAVŘENO.


Každý uživatel hřiště udržuje čistotu a pořádek v areálu a řídí se pokyny správce. Výpůjčené sportovní potřeby vždy vrátí na místo k tomu určené. V případě poškození půjčené věci neodkladně informujte správce. V rámci čistoty je zakázáno na sportoviště vodit psy i jiná zvířata. Též je zakázáno vjíždět dopravními prostředky do areálu.

 

Návštěvní řád veřejné dětské hřiště Záměl

 

Hřiště je přístupné pro občanskou veřejnost a slouží k aktivnímu odpočinku a zpevnění zdraví.

 

Upozornění pro uživatele:

 • provozní doba hřiště je pouze v letních měsících (tj. od 1. dubna do 30. září):
  Po - Pá: 10.00 - 22.00 hod. So - Ne: 8.00 - 22.00 hod.
 • provozní doba hřiště je pouze v zimních měsících (tj. od 1. října do 31. března):
  Po - Pá: 12.00 - 18.00 hod. So - Ne: 9.00 - 20.00 hod.
 • mimo provozní dobu je hřiště uzavřeno a platí zde zákaz vstupu
 • používání zařízení hřiště nad rámec běžného užívání je zakázáno, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro každý herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky tohoto nesprávného a zakázaného užívání.
 • řídit se ustanoveními návštěvního řádu a pokyny správce, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a čistotu. Chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožovali ostatní ani sami sebe

V celém prostoru dětského hřiště je zakázáno:

 • přinášet na hřiště střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie a jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoliv způsobem s nimi manipulovat
 • vstup se psy a jinými zvířaty
 • vjezd motorovými vozidly s výjimkou obsluhy
 • úmyslně ničit a poškozovat zařízení a vybavení hřiště a zeleň, pokud je součástí hřiště
 • znečišťovat hřiště a zeleň, pokud je součástí hřiště
 • dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky, tyto zařízení překontrolovat, jsou-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku. V případě zjištění, že je stavem hřiště ohrožena bezpečnost dětí, nesmí dospělá osoba připustit, aby je dítě používalo.


Vstup na dětské hřiště je dále zakázán:

 1. pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý nebo je-li na něm zjištěná závada
 2. v horkém počasí může být povrch herních zařízení rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin již při doteku. Dohlížející dospělá osoba je povinna teplotu zařízení předem překontrolovat a případně vstup dítěti zakázat
 3. pokud je hřiště nebo herní prvky a vybavení poškozené či ve stavu, který brání jejich užívání, je případný vstup na vlastní nebezpečí uživatele

Pobyt na hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště a užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, odpovědné osoby či jiné dospělé osoby. Uživatelé hřiště musí dodržovat věkovou a váhovou kategorii stanovenou pro jednotlivé herní prvky.

 

Ostatní ustanovení:

 1. Z užívání dětského hřiště jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny návštěvního řádu, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek, čistotu, osoby podnapilé a pod vlivem omamných a návykových látek.
 2. Za úmyslné poškození hřiště dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním návštěvního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba.
 3. Provozovatel neručí na hřišti za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví uživatele.
 4. Úklid dětského hřiště a údržba veřejné zeleně, je prováděna zaměstnanci obce dle potřeby.
 5. Důležitá telefonní čísla: Záchranná služba: 155 Městská policie: 156 Policie ČR: 158 Hasiči: 150 Integrovaný záchranný systém: 112

Provozovatel: Obec Záměl