Odpady

ZÁZNAM ONLINE SEMINÁŘE K NOVÉMU ZÁKONU O ODPADECH

 

Ocenění 3. místo O ČISTOU OBEC 2020 za Královéhradecký kraj ve třídění odpadů

 

 

 

Proč třídit odpady?

 

Podívejme se na příkladu obsahu jedné popelnice.
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.
Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadu.

 


Sklo


Do nádob je možno vhazovat poze sklo. Lahve od nápojů, skleněné nádoby, tabulové sklo a skleněné střepy. (Tabulové sklo, jak se leckdo mylně domnívá, nepatří do bílého skla, ale do směsného - barevného. Je to dáno druhem zpracování.) Na nádobách jsou nálepky s označením, které druhy nebo výrobky patří do těchto nádob. Lahve a sklenice zbavené kovových, plastových a korkových uzávěrů je možno vhodit kulatým nebo oválným otvorem. Pro tabulové sklo můžete využít podlouhlého zářezu, který je umístěn v horní části nádoby. Mnoho občanů o tomto „druhém otvoru“ leckdy ani neví. Pokud byste chtěli vhodit tak velké tabulové sklo.


Do těchto nádob v žádném případě nepatří keramika, porcelán, kamenina, zrcadla a drátěné sklo. Ty máte možnost předat obsluze sběrného místa.


Zároveň žádáme občany, aby v případě naplněných sběrných nádob v obci neodkládali skleněné obaly vedle nádob.

 

 

Plast


Plastové nádoby a lahve, PET lahve (od nápojů), kelímky od jogurtů, krabičky od pokrmových tuků, sáčky, fólie a další výrobky z plastů, jako jsou plastové hračky, kbelíky a podobně je možno vhazovat do žlutých sběrných nádob na tříděný odpad, nebo odevzdat obsluze na sběrném místě.


Pokud se jedná o kombinaci více materiálu, je zapotřebí jednotlivé složky oddělit! To znamená, že pokud je plastový kbelík opatřen kovový držadlem, jej nutno ho odstranit. Plast vhodit do „plastu“ a kov do „železného šrotu“. To platí i pro ostatní kombinované materiály.


Stejně jako všechny ostatní, tak i tyto obaly, by měly být čisté, bez známek po skladování nebezpečného odpadu (například ředidel, oleje a podobně).


Další podstatnou věcí je, že plastové lahve a PET lahve je nutno sešlápnout. Dle sdělení pracovníků svozové firmy, kteří provádějí dotřídění plastů, je nejvhodnější tento postup: povolit víčko (nechat „polo-zatažené“ na lahvi, nebo vhodit odděleně), sešlápnout láhev a vhodit do žluté nádoby na sběrném hnízdě, nebo odevzdat na sběrném místě.
Do těchto nádob nepatří plastové trubky a podlahové krytiny. Ty je vhodné odevzdat do kontejneru na sběrném místě.
Zároveň žádáme občany, aby objemné plastové odpady, které se nevejdou do nádob rozmístěných po obci, neodkládali vedle nádob nebo jinam. Mohou je odnést na sběrné místo.
Do těchto nádob je zároveň možno odkládat i tetrapakové obaly.

 

 

Papír


Rozmístěny kontejnery papíru jsou na stanovištích sběrných nádob v obci Záměl.

 

 

Železný šrot


Pro likvidaci železného šrotu je možno využít mobilního sběru, který provádí Sbor dobrovolných hasičů v Záměli. Tyto mobilní sběry jsou prováděny dvakrát ročně a jsou včas prezentovány na plakátovacích plochách a v místním rozhlase.
Samozřejmostí zůstává to, že by odpad neměl obsahovat zbytky po uskladnění nebezpečných látek apod.

 

Olej

 

Použitý kuchyňský olej do odpadu nepatří ! Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí. Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit kontaminovanou vodu. Jak se nechá použitý olej ekologicky likvidovat? Použitý olej stačí slévat do PET lahví. Uzavřenou PET láhev vhodit do nádoby na sběr použitého oleje ve Vaší obci. Použitý olej je následně ekologicky zlikvidován.

 

Stavební suť


Pro likvidaci stavebního odpadu se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.  Stavební odpad lze použít či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem. Stavební odpady vzniklé při stavební činnosati občanů lze odevzdat, kromě odpadů z azbestu ve sběrném dvoře Záměl. Jeho převzetí bude provedeno za úplatu:

 

 

kolečko         40 Kč
vozík     400 Kč

 

 

Nebezpečný odpad


Pro likvidaci nebezpečného odpadu je možno využít sběrný dvůr v obci Záměl.

Nebezpečné odpady jako jsou:
- nefunkční kompletní ledničky a mrazničky
- nefunkční kompletní elektrospotřebiče (televizory, rádia, magnetofony, vysavače apod.)
- zářivky a výbojky
- staré léky
- vyřazené chemikálie
- staré barvy a ředidla
- kosmetika
- upotřebené (vyjeté) oleje, olejové filtry, zaolejované hadry a znečištěné nádoby
- autobaterie, monočlánky
- pneumatiky, duše, cyklistické pláště apod.

 

 

ASEKOL s.r.o. - je kolektivním systémem zpětného odběru elektrozařízení.


Na základě novely zákona o odpadech č.185/2001Sb., která nově specifikuje podmínky pro nakládání s odpadem z elektrických a elektronických zařízení, vznikly pro výrobce, dovozce a prodejce elektrických a elektronických zařízení nové povinnosti. Zejména pro zajištění a financování zpětného odběru a odděleného sběru použitých elektrických zařízení, recyklaci a materiálové využití odpadu.
Dále dle novely zákona č.7/2005 Sb. mohou výrobci a dovozci zajistit plnění dle zákona kolektivně a v květnu 2005 byla založena významnými firmami z oboru spotřební elektroniky Asociace spotřební elektroniky (ASE), která dala základ dalšímu společnému postupu pro zajištění, organizaci a financování nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). V červenci 2005 byla založena členy asociace jako výkonná složka společnost ASEKOL s.r.o.


S touto společností máme uzavřenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím mobilního svozu. www.asekol.cz