Veřejné zakázky

Profil zadavatele je uvedeny na stránkách:

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=obezam

 

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Záměl

 

ZÁSADY ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Tyto zásady upravují v souladu se zák. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obcí Záměl (dále jen „zadavatel“).

2. V souladu s ustanovení § 31 citovaného zákona není zadavatel povinen zadávat veřejné zakázky malého rozsahu postupem podle cit. zák., vždy však musí dodržet zásady uvedené v ust. § 6 zákona, tj. zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu se dále řídí těmito zásadami.

3. Tyto zásady se nevztahují na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu stanovených v § 29 a 30 zákona.            

Článek 2
Základní pojmy
1. Veřejnou zakázkou malého rozsahu se podle ust. § 27 zákona rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nepřesahuje v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby částky 2.000.000,-- Kč nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce částky  6.000.000,-- Kč. Dle § 16 odst. 1 zákona se do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty.
2. Při stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky postupuje zadavatel podle ust. § 16 – 23 zákona.
3. Pro účely těchto zásad se veřejné zakázky malého rozsahu dělí do 2 kategorií takto:
Do I. kategorie se zahrnují:
a) veřejné zakázky na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje částky 200.000,-- Kč bez daně z přidané hodnoty,
b) veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřesahuje částky 500.000,-- Kč bez daně z přidané hodnoty.
Do II. kategorie se zahrnují:
a) veřejné zakázky na dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota činí   nejméně 200.000,-- Kč, ale nepřesáhne částky 2.000.000,-- Kč bez daně z přidané hodnoty,
b) veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 500.000,-- Kč, ale nepřesáhne částky 6.000.000,-- Kč bez daně z přidané hodnoty.

Článek 3
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. kategorie
1. Starosta, do jehož kompetence zadání veřejné zakázky podle organizačního řádu patří, popř. jím pověřený pracovník (dále jen „starosta“) písemně, resp. elektronicky, vyzve k předložení nabídky nejméně jednoho dodavatele, pokud nemá aktuální cenové nabídky již k dispozici, nebo přímo jednomu dodavateli zašle písemně, resp. elektronicky, objednávku na požadované plnění odpovídající předmětu veřejné zakázky.
2. O případném výběru z více nabídek rozhodne starosta, který rovněž předloží vybranému dodavateli návrh smlouvy, popř. provede přímou písemnou (resp. elektronicky) objednávku plnění (uzavřením smlouvy se rozumí rovněž doručení dodavatelem potvrzené objednávky či přímé poskytnutí požadovaného plnění dodavatelem).
3. Starosta není povinen ustavit hodnotící komisi, je však vždy vázán schváleným rozpočtem, popř. usneseními zastupitelstva a rady města. Starosta je rovněž oprávněn rozhodnout o odmítnutí nabídky, jestliže cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné.
4. Výzva k předložení nabídek, písemná smlouva na realizaci předmětu veřejné zakázky ani objednávka se nevyžaduje u veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nepřekračuje částku 100.000,-- Kč bez daně z přidané hodnoty.


Článek 4
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu II. kategorie

1. Starosta písemně vyzve k předložení nabídky nejméně tři dodavatele, pokud takový počet dodavatelů na českém trhu působí. Výzva musí obsahovat alespoň:
a) identifikační údaje zadavatele, včetně kontaktních údajů,
b) informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky,
c) podmínky plnění veřejné zakázky a požadavky zadavatele,
d) lhůtu pro podání nabídek, která nesmí být kratší než 10 kalendářních dnů ode dne odeslání popř. uveřejnění výzvy,
e) místo pro podání nabídek,
f) způsob podání nabídek (osobní doručení nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb),
g) pravidla pro hodnocení nabídek a zadání veřejné zakázky,
h) možnost zrušení zadávacího řízení.

2. Starosta vyzve k předložení nabídky pouze takové dodavatele, kteří jsou z hlediska své odbornosti, schopností a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat.

3. Starosta zajistí zveřejnění výzvy k podání nabídek na internetových stránkách obce nejméně 10 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Nebo osloví přímo minimálně 3 dodavatele nejméně 10 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

4. Pro posouzení a hodnocení nabídek může starosta ustanovit hodnotící komisi, která musí mít lichý počet členů, nejméně však tři. Jedním z členů komise je len zastupitelstva obce Záměl. Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít alespoň jeden člen hodnotící komise příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Členové hodnotící komise a popř. jejich náhradníci nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k dodavatelům podjati. Hodnotící komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, popř. náhradníků; rozhoduje většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků. O jednání hodnotící komise sepisuje zápis, který předloží radě města. V zápisu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek musí být uvedeno:
a) seznam oslovených uchazečů,
b) seznam uchazečů, kteří se do výběrového řízení přihlásili, a to v pořadí podle doby doručení,
c) posouzení a vyhodnocení nabídek (např. nabídková cena, záruční doba či jiné záruky, další hodnotící kritéria stanovená v oznámení o zahájení zadávacího řízení či záměru jej zahájit, další skutečnosti rozhodné pro hodnocení nabídek),
d) výsledek hodnocení a stručný popis hodnocení,
e) pořadí uchazečů podle platných hodnotících kritérií a zdůvodněné doporučení radě města k rozhodnutí o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem,
f) podpisy členů komise.
5. O výběru nejvhodnější nabídky dodavatele rozhoduje zastupitelstvo obce s ohledem na odůvodněné doporučení hodnotící komise. Na základě tohoto rozhodnutí uzavře zadavatel smlouvu s dodavatelem, jejímž podpisem je pověřen starosta. Návrh smlouvy připraví starosta.  Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít s městem smlouvu, může obec uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístil jako další v pořadí.
6. Starosta je povinen zajistit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na základě ve výzvě stanovených kritérií všem uchazečům neprodleně po rozhodnutí zastupitelstva.

Článek 5
Společná ustanovení

1. Starosta je oprávněn zrušit zadávací řízení, příp. odmítnout všechny předložené nabídky, nejpozději však do uzavření smlouvy. O zrušení zadávacího řízení je zadavatel povinen prokazatelně informovat všechny přihlášené dodavatele.

2. Starosta uchovává zadávací dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o elektronických úkonech 5 let od uzavření smlouvy, není-li stanoveno jinak, zejména:
text výzvy požadovanému počtu dodavatelů k podání nabídky a dalších dokumentů vymezujících předmět zakázky,
nabídky podané dodavateli na základě výzvy zadavatele nebo ceníky, z nichž vyplývá plnění nabízené dodavatelem,
zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení podaných nabídek,
rozhodnutí rady o výběru nevhodnější nabídky se stručným zdůvodněním,
smlouvu uzavřenou s vybraným dodavatelem (popř. objednávku),
další související dokumenty (např. doklady prokazující doručení výzvy dodavatelům, zveřejnění výzvy, doručení nabídek).   
                        
3. Starosta zajistí, aby členové hodnotící komise/externí poradce byli prokazatelně seznámeni s požadavkem zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti se svou účastní v hodnotící komisi.

4. Starosta nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi. Tyto okolnosti je nutné vždy předem písemně zdůvodnit a založit do spisu veřejné zakázky.

5. Neupravuje-li jiný zákon nebo právní předpis povinnost zveřejnění smlouvy jinak, starosta zajistí zveřejnění smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem na Profilu zadavatele, a to u zakázek s hodnotou vyšší než 500.000,-- Kč bez daně z přidané hodnoty.

6. Starosta může rozhodnout, že zadávací podmínky pro zakázky malého rozsahu budou zpracovány a/nebo zadávací řízení bude připraveno, organizováno, řízeno a vyhodnoceno pomocí externích poradců.

7. Pokud je veřejná zakázka spolufinancována z jiných zdrojů, než jsou finanční prostředky zadavatele, např. je-li veřejná zakázka zcela nebo z části financována prostřednictvím dotace, je nutné dodržovat pravidla stanovená poskytovatelem těchto jiných zdrojů. V tomto případě mají před jednotlivými ustanoveními této směrnice přednost závazná pravidla pro zadávání zakázek stanovená poskytovatelem dotace.

8. Zastupitelstvo města může rozhodnout o výjimkách z užití ustanovení těchto pravidel při zadávání zakázek. Rozhodnutí včetně odůvodnění bude založeno ve spisu veřejné zakázky.

Článek 6
Účinnost

Tyto zásady byly schváleny zastupitelstvem obec Záměl dne 17.10.2016  a nabývají účinnosti dnem 18.10.2016

Článek 7
Zrušovací ustanovení

Ruší se Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené zastupitelstvem dne 14.4.2014, které nabyly účinnosti dne 14.4.2014

Josef Novotný starosta obce Záměl