Borek přírodní rezervace

Plán péče o přírodní rezervaci Zámělský borek
30.11.2010
Vyhlášení 28. června 1946
Vyhlásil Ministerstvo školství a osvěty
Nadm. výška 290 - 315 m n. m.
Rozloha 1,53 ha

 

 

na období 2011 - 2020

 

na období 2021 - 2030

 

Botanický a zoologický průzkum

 

Fotodokumentace k plánu péče o PR Zámělský borek

 

Krajský úřad

 

Podkrkonosi.eu

 

Zámělský borek je přírodní rezervace ev. č. 528 poblíž obce Záměl v okrese Rychnov nad Kněžnou. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Důvodem ochrany je opuková stráň s dubohabrovým porostem a vzácnou teplomilnou květenou.

 

Teplomilné stráně nad železniční tratí severně od obce Záměl

 

Předmět ochrany:

Teplomilné trávníky a lesní lemy s několika vzácnějšími druhy rostlin a živočichů.

Ze zajímavějších rostlin (zejména dle podkladů Romany Prauzové) zde dosud roste škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), chrpa ostroperá (Centaurea jacea subsp. oxylepis), pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer), oman vrbolistý pravý (Inula salicina subsp. salicina), jilm habrolistý (Ulmus minor), violka divotvárná (Viola mirabilis), chrastavec křovištní (Knautia drymeia) a snad i hořec brvitý (Gentianopsis ciliata) či dokonce vstavač nachový (Orchis purpurea).

Ze živočichů zde hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio) a slavík obecný (Luscinia megarhynchos), dále zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), dále (zejména dle podkladů Miroslava Mikáta) kyjorožec Claviger longicornis, kyjorožec narudlý (Claviger testaceus testaceus), drabčík sršňový (Velleius dilatatus ), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), krasec třešňový (Anthaxia candens), dřevomil Microrhagus lepidus, kovařík Ampedus forticornis, kovařík Pheletes quercus, Drilus concolor, lenec Conopalpus testaceus,  Synchita variegata, potemník Platydema violacea, mandelinka (bázlivec) Galeruca pomonae pomonae, nosatec Acalles fallax, nosatec Ruteria hypocrita.

 

Blízká, zde dostupná území
Na hadovně (4 km) | Modlivý důl (4 km) | Hradní kopec Litice (5 km) | Čertův důl (6 km) | Kostelecký zámecký park (6 km) | Ve slatinské stráni (7 km) | Bošínská obora (10 km) | Hemže-Mýtkov (12 km) | Peliny (12 km) | Vodní tůň (12 km) | Zadní Machová (13 km)

 

Vztah k Velkojaroměřskému pozemkovému spolku:

Navzdory faktu že se jedná o zvláště chráněné území trpí lokalita dlouhodobou absencí péče. V roce 2011 jsme získali první písemné souhlasy s péčí o loakalitu a začínáme se proto o ni nyní starat.