POVINNÉ INFORMACE DLE ZÁKONA 106/99 Sb.

Vážení spoluobčané,

každý z nás se čas od času dostane do situace, kdy potřebuje vyřídit nějakou úřední záležitost. A někdy zbytečně vystojíte frontu jen proto, aby jste se dozvěděli, že ne máte ověřený podpis, či vám chybí rodný list. Aby jste byli l épe připraveni na úřední jednání v běžných záležitostech, předkládáme vám odkazy na intenetové stránky kompetentních orgánů, kde najdete praktické návody a vzory formulářů pro řešení nejběžnějších životních situací.

 

1. Oficiální název

Obec Záměl

 

2. Důvod a způsob založení

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

"Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Obec, která má alespoň 3 000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády."

 

3. Organizační struktura

ZDE

 

4. Kontaktní spojení

ZDE

 

5. Případné platby můžete poukázat

Bankovní účet: 1240109309/0800 (Česká spořitelna a.s.)

 

6. IČO

275531

 

7. DIČ

nemáme (*nejsme plátci DPH)

 

8. Dokumenty

8.1 Formuláře a žádosti ke stažení zde

8.2 Poskytování informací  zde

8.3 Rozpočet zde

8.4 Řešení životních situací zde

8.5 Směrnice  zde

8.6 Úřední deska zde

8.7 Územní plán obce Záměl zde

8.8 Vyhlášky zde

8.9 Zasedání zde

 

9. Žádosti o informace

ZDE

 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty

lze podat v úředních hodinách na Obci v Záměli nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny - ouzamel@orlice.net

 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydané Obcí Záměl se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Proti rozhodnutí Obecního úřadu v Záměli o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obec Záměl, Záměl 158, 517 43 Potštejn. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. (Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

 

12. Formuláře

Formuláře a žádosti ke stažení zde

 

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

každý z nás se čas od času dostane do situace, kdy potřebuje vyřídit nějakou úřední záležitost. A někdy zbytečně vystojíte frontu jen proto, aby jste se dozvěděli, že nemáte ověřený podpis, či vám chybí rodný list. Aby jste byli lépe připraveni na úřední jednání v běžných záležitostech, předkládáme vám odkazy na intenetové stránky kompetentních orgánů, kde najdete praktické návody a vzory formulářů pro řešení nejběžnějších životních situací.

 

Portál Veřejné správy České republiky ZDE

• BYDLENÍ (katastr nemovitostí, poštovní služby) • STAVBA (stěhování) • DOPRAVA (dálniční kupóny, dopravní nehody, evidenční karta řidiče, pozemní komunikace, registrace vozidel, řidičské průkazy, veřejná doprava) • KULTURA (církve, dotace, kulturní sbírky, památky a předměty, televize a rozhlas, tisk) • OBČAN A STÁT (osobní doklady, osobní údaje) • OBRANA A BEZPEČNOST (chrana občanů, vojsko, zbraně a střelivo) • PŘÍRODA A ZEMĚDĚLSTVÍ (les, dřeviny, chovatelství)• RODINA ( důchodový věk, jména a příjmení, mateřství, náhradní rodinná výchova, rodinný rozpočet) • VZDĚLÁNÍ (doklady, mateřské školy, speciální školy, sport, střední a vyšší školy, vysoké školy, základní školy) • ZAMĚSTNÁNÍ (daňová přiznání, ztráta zaměstnání) • ZDRAVÍ (potraviny, zdravotně postižení, zdravotní pojištění) •

 

Na stránkách Ministerstva vnitra "Úřad není labyrint" najdete praktické návody v oblasti ZDE

• občanské průkazy • evidence občanů, trvalý pobyt • cestovní doklady občanů • zbraně a střelivo • státní občanství České republiky • jména a příjmení • manželství • matriky-matriční úřady • politické strany, hnutí, občanská sdružení • oznámení o konání shromáždění občanů • organizace s mezinárodním prvkem • veřejné sbírky • místní referendum • petice • lustrace • zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé StB • hledání v archivu • ověření podpisu nebo kopie listiny • podání stížnosti •

 

14. Nejdůležitější předpisy 

Nejdůležitější používané předpisy zde

Vydané právní předpisy zde

 

15. Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad za poskytování informací ZDE

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

(Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebylo dosud vydáno)

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

ZDE

 

17. Příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola zde

 

Kontakt:

 

základní škola

Záměl 126

494 546 168

 

mateřská škola

517 43 Potštejn

494 546 178

 

18. Informace o zpracování osobních údajů

ZDE

 

19. GDPR Informování veřejnosti (ZDE)

 

Obec Záměl, se sídlem Záměl 158, 517 43 Záměl, IČO 00275531, jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás informuje:

 1. Osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány, pokud je zpracování nezbytné:
  • Na základě plnění právních povinností/legislativy.
  • Pro splnění smlouvy mezi obcí a subjekty těchto osobních údajů.
  • Na základě poskytnutého souhlasu.
  • Na základě oprávněného a veřejného zájmu správce.
 2. Kontaktní osobou, pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO), byl pro naši organizaci jmenován Mgr. Karel Rejent, tel.: 608 525 693, mail: rejent@ictplus.cz.
  • V případě dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů, které budou mít povahu:
 3. účel uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení,
 4. zpracování, vznesení námitky proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů,
 5. dotaz k údajům zpracovávaných na základě souhlasu a rovněž za účelem odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů,

kontaktujte, prosím, našeho pověřence na výše uvedenou adresu. Vaše dotazy přijímáme pouze písemnou formou.

 • Nebudete-li Vám vyhověno v zákonné lhůtě či se Vám bude zdát naše vyjádření v rozporu s Vaším, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 • Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 • Dovolujeme si Vás upozornit, že námi poskytnuté informace budou předány v rozsahu čl. 13 a 15 GDPR.
 • Žádost o výčet osobních údajů o Vaší osobě nad rámec č. 15, GDPR, lze poskytnout pouze na základě písemné žádosti, s úředně ověřeným podpisem, odeslaným na Obecní úřad Záměl, Záměl 158, 517 43 Záměl, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů anebo osobně, po předchozí domluvě s pověřencem pro ochranu osobních údajů a po prokázání totožnosti platným občanským průkazem. Tuto žádost nelze vyřídit skrze emailovou komunikaci.
 • Dovolujeme Vás si upozornit, že poskytnutí informací nad rámec čl. 13 a 15 GDPR, odst., bude správcem účtováno dle č. 15 GDPR, odst. 3, tedy dle aktuálně platného ceníku.

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z veřejných zasedání, kulturních, sportovních, společenských akcí, pořádaných obcí Záměl, může být pořizován audio-vizuální záznam, který bude určen pro vlastní potřebu organizace a nebude předáván třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.