Poskytování informací

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím stanoví některé povinnosti v oblasti poskytování informací. Žádosti občanů přijímá Obecní úřad Záměl poštou či osobně v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně či v písemné formě. Písemná žádost musí obsahovat: 

  • jméno a příjmení žadatele 
  • adresu žadatele 
  • komu je žádost určena 
  • o jaké informace se žádá

Veřejné informační služby měst a obcí naleznete ZDE - města a obce online

 

Postupy při řešení záležitostí občanů dle zákona 106/1999Sb.

 

  • Hlášení trvalého pobytu a evidence občanů
  • Občanské průkazy
  • Matrika, uzavření manželství, změny jména a příjmení
  • Cestovní doklady
  • Ověřování shody opisů nebo kopií listin a pravosti podpisů na listinách
  • Nahlížení do registru oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích veřejných funkcionářů žádost k registru oznámení o činnostech

 


Servisní stránka úřadu:

 

Žádosti o informace: Místo a způsob, jak získat příslušné informace. Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.
Na obecním úřadě písemně, poštou, e-mail osobně v úřední dny uvést do protokolu.

 

Příjem žádostí a dalších podání: Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí.
Na obecním úřadě písemně, poštou, e-mail osobně v úřední dny uvést do protokolu.

 

Opravné prostředky: Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.
Na obecním úřadě písemně, poštou, e-mail osobně v úřední dny uvést do protokolu nebo info(at)vamberk-city.cz

 

Formuláře: Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat. info(at)vamberk-city.cz

 

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: Popisy postupů (návody pro řešení životních situací) (viz dále kapitola 5). Doporučuje se umístit do této části informací aktivní odkaz na popisy postupů (návody pro řešení nejrůznějších životních situací).

 

Nejdůležitější předpisy: Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

 

Seznam organizací: Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.
ZŠ a MŠ Záměl - příspěvková organizace a SDH Záměl

 

Sazebník úhrad za poskytování informací: není informace jsou poskytována zdarma