Jak se chovat při ohrožení

Jak se chovat a co dělat při vzniku mimořádné události

 

O vzniku mimořádné události - například povodni, havárii v chemickém provozu a následném úniku nebezpečných látek, které mohou ohrozit zdraví a životy obyvatel, jsou lidé vyrozuměni prostřednictvím sirén a následně tísňovými informacemi v rozhlase, televizi, hlášením místního rozhlasu, pomocí pojízdného vozu s megafony a pod. Zvuk sirény znamená vždycky nějaké nebezpečí. Siréna varuje. Její zvuk připomíná, že došlo k neočekávané události, která ohrožuje životy občanů, majetek a životní prostředí.

 

Pokud se nejedná o povodňové ohrožení, pak bychom po zaznění sirény měli okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově. Děti by neměly opouštět školy, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. V budově, kde se ukryjeme, se snažíme co nejlépe utěsnit okna a dveře, abychom zamezili zamoření prostoru. Toto opatření je důležité například při havárii v chemických provozech, ale i při úniku čpavku ze zařízení zimních stadionů. Dále je třeba vypnout ventilaci, uzavřít přívody plynu.

 

Nejnovější a nejdůležitější informace o průběhu mimořádné události a pokyny k chování obyvatelstva přinášejí televizní a rozhlasové stanice i místní rozhlas. Pro případ, že se přeruší dodávka elektrické energie, je dobré mít u sebe rádiový přijímač na baterie, který lze naladit na pásmo VKV (FM), na kterém se tísňové informace vysílají.

 

Budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru, je třeba si připravit evakuační zavazadlo, do kterého patří trvanlivé potraviny, pitná voda, předměty denní potřeby, miska, příbor, doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti, rádio s bateriemi, toaletní potřeby, léky, svítilna, náhradní oděv, pláštěnka, přikrývka, kapesní nůž, zápalky. Dětem dáme do kapsy lísteček se jménem a adresou. Kočky a psy bereme s sebou. Ostatní zvířata zásobíme potravou a vodou.

 

Před opuštěním bytu je třeba uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívody vody a plynu, vzít si evakuační zavazadlo, uzamknout byt a na dveře dát oznámení, že jste byt opustili a dostavit se na určené místo k evakuaci.

 

Při havárii se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném (kontaminovaném) prostoru nebo jím projít. V tom případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla. Je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany. K ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk. Oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi. K ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště. Nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami.

 

 


POKYNY PRO PŘEDPOVODŇOVOU A POVODŇOVOU PŘÍPRAVU


V případě bezprostředního ohrožení vyhledejte úkryt na bezpečném vyvýšeném místě! 

 1. vchodové dveře a sklepní okénka zabezpečte pytli s pískem nebo zeminou a zapřete trámky uzavřete okna
 2. vyčistěte odtok do kanalizace vyvezte své automobily na bezpečné vyvýšené místo
 3. připravte si trvanlivé potraviny a pitnou vodu, bateriový rozhlasový přístroj a bateriovou svítilnu
 4. cenné předměty a vybavení domácnosti přemístěte do vyšších pater nebo na půdu
 5. zabezpečte hospodářská a domácí zvířata, zajistěte pro ně krmivo a pitnou vodu
 6. vypněte a uzavřete hlavní rozvody elektrického proudu, vody a plynu
 7. odstraňte z dosahu povodně nebezpečné látky, které by ve styku s vodou mohly způsobit mimořádnou událost např. ropné produkty, kyseliny, zásady, jedy atd.
 8. připravte si zavazadlo pro krizové situace s doklady, penězi a cennostmi, trvanlivými potravinami a pitnou vodou, osobními léky, hygienickými potřebami, věcmi osobní potřeby, dekou nebo spacím pytlem, svítilnou a malým bateriovým přijímačem
 9. vezměte si nepromokavou obuv a oděv
 10. o ohrožení povodní informujte své sousedy a okolí
 11. pomáhejte dětem, starým, nemocným a tělesně postiženým
 12. o vývoji situace budete informováni na naší rozhlasové stanici nebo dalších regionálních rozhlasových stanicích - Český rozhlas Hradec Králové, Radio OK, Radio Profil, Radio Černá hora
 13. dodržujte pokyny záchranářů, orgánů státní správy a samosprávy
 14. do průhledného nepromokavého obalu si připravte informaci o své případné evakuaci
 15. pro případ nutné pomoci záchranářů umístěte do okna ve vyšších patrech bílé prostěradlo nebo ručník

 

POKYNY PRO VÝRON NEBEZPEČNÝCH ŠKODLIVIN

 1. okamžitě opusťte ohrožený otevřený prostor
 2. vyhledejte úkryt v nejbližší budově v co nejvyšším patře
 3. úkryt vyhledávejte v místnosti na odvrácené straně od místa havárie, nikdy ale ve sklepní nebo suterénní místnosti
 4. uzavřete a utěsněte dveře, okna a ventilační otvory
 5. dýchací cesty chraňte poskládanou navlhčenou tkaninou
 6. připravte si improvizované ochranné prostředky
 7. uhaste otevřený oheň v kamnech a vypněte plynové spotřebiče
 8. zabezpečte hospodářská a domácí zvířata, zajistěte je krmením a vodou
 9. sledujte informace na naší rozhlasové stanici nebo dalších regionálních rozhlasových stanicích - Český rozhlas, Radio OK, Radio Profil, Radio Černá hora
 10. dodržujte pokyny záchranářů, orgánů státní správy a samosprávy
 11. pomáhejte ohroženým
 12. o vzniklé situaci informujte své okolí
 13. chráněný prostor opouštějte až na základě oficiálního sdělení nebo pokynu záchranářů nebo na verbální informaci elektronické sirény "Konec poplachu"

 

POKYNY PRO VÝRON TOXICKÉHO PLYNU LEHČÍHO VZDUCHU

 1. vyhledejte úkryt v nejbližší budově v co nejvyšším patře
 2. úkryt vyhledávejte v místnosti na odvrácené straně od místa havárie, nikdy ale ve sklepní nebo suterénní místnosti
 3. uzavřete a utěsněte dveře, okna a ventilační otvory
 4. dýchací cesty chraňte poskládanou navlhčenou tkaninou
 5. připravte si improvizované ochranné prostředky
 6. uhaste otevřený oheň v kamnech a vypněte plynové spotřebiče
 7. zabezpečte hospodářská a domácí zvířata, zajistěte je krmením a vodou
 8. sledujte informace na naší rozhlasové stanici nebo dalších regionálních rozhlasových stanicích - Český rozhlas, Radio OK, Radio Profil, Radio Černá hora
 9. dodržujte pokyny záchranářů, orgánů státní správy a samosprávy
 10. pomáhejte ohroženým
 11. o vzniklé situaci informujte své okolí
 12. chráněný prostor opouštějte až na základě oficiálního sdělení nebo pokynu záchranářů nebo na verbální informaci elektronické sirény "Konec poplachu"


POKYNY PRO OHROŽENÍ RADIOAKTIVNÍMI LÁTKAMI

 1. okamžitě opusťte otevřené prostranství a vyhledejte úkryt v nejbližší budově
 2. úkryt vyhledávejte ve sklepních nebo suterénních místnostech nebo alespoň středových místnostech budov
 3. úkryt v okrajových místnostech by měl být na odvrácené straně od místa úniku radioaktivních látek
 4. uzavřete a utěsněte okna, dveře a ventilační otvory
 5. potraviny vložte do igelitových obalů a ty pak uložte do uzavřených prostor, ledniček nebo mrazáků
 6. připravte si improvizované ochranné prostředky
 7. uhaste otevřený oheň v kamnech a vypněte plynové spotřebiče
 8. zabezpečte hospodářská a domácí zvířata
 9. sledujte informace na naší rozhlasové stanici nebo dalších regionálních rozhlasových stanicích - Český rozhlas Hradec Králové, Radio OK, Radio Profil, Radio Černá hora
 10. dodržujte pokyny záchranářů, státní správy a samosprávy
 11. úkryt opouštějte až na základě oficiálních sdělení, pokynů záchranářů nebo na verbální informaci elektronické sirény "Konec poplachu"

 

POKYNY PRO ROZSÁHLÝ (VELKÝ PLOŠNÝ) POŽÁR

 1. chraňte své životy a zdraví
 2. pomáhejte postiženým, starým , nemocným a tělesně postiženým
 3. vypněte a uzavřete přívody elektrického proudu a plynu 
 4. snažte se zamezit šíření požáru před příjezdem hasičů
 5. řiďte se pokyny záchranářů, státní správy a samosprávy
 6. do bezpečné vzdálenosti přemístěte hořlavé, jedovaté a výbušné látky
 7. vyveďte hospodářská a domácí zvířata
 8. vyneste cenné předměty do bezpečné vzdálenosti
 9. na vyzvání poskytněte záchranným složkám pomoc
 10. uvolněte přístupové cesty záchranným složkám, vyvezte z místa požáru své automobily
 11. nepřibližujte se k místu požáru a nekomplikujte činnost záchranných složek
 12. v případě velkých plošných požárů se připravte na evakuaci

 

ČINNOST PŘI SMOGOVÉ SITUACI

 1. omezit pohyb venku
 2. místnosti větrat krátkodobě, maximálně 5 minut 
 3. těhotným ženám, dětem, starým a nemocným občanům nevycházet ven
 4. mimo uzavřené prostory omezit, nebo zcela vyloučit těžkou fyzickou práci a sportovní aktivity
 5. obohatit svůj jídelníček o zeleninu a ovoce s vysokým obsahem vitamínu C
 6. v případě dýchacích problémů se poradit s ošetřujícím lékařem
 7. omezit jízdy osobními automobily po městě a využívat městskou hromadnou dopravu
 8. omezit produkci škodlivin v interiérech jako např. kouření a práce s těkavými látkami
 9. O konci smogové situace budou občané informováni.


ČINNOST PŘED EVAKUACÍ A OBSAH EVAKUAČNÍHO ZAVAZADLA

 1. připravit si evakuační zavazadlo
 2. uhasit otevřený oheň a vypnout nebo uzavřít přívod elektrického proudu, vody a plynu
 3. uzavřít a utěsnit okna a ventilační otvory
 4. uzamknout dveře a zajistit okna a přístupy do domu proti vloupání
 5. na vchodové dveře umístit v nepromokavém obalu informaci se jménem, datumem a hodinou evakuace a případně místem evakuace
 6. informujte o prováděné evakuaci své sousedy a okolí
 7. pomáhejte dětem, starým a nemocným osobám
 8. pokud budete potřebovat pomoc záchranářů, umístěte do okna a na kliku domovních dveří bílé prostěradlo nebo ručník
 9. o vývoji situace budete informováni na naši rozhlasové stanici nebo na dalších regionálních stanicích - Český rozhlas Hradec Králové, Radio Profil, Radio OK, Radio Černá Hora
 10. připravit si evakuační zavazadlo
 11. osobní doklady, peníze a cennosti
 12. základní trvanlivé potraviny a tekutiny na 3 dny
 13. osobní léky a další zdravotnické potřeby
 14. toaletní a hygienické prostředky
 15. jídelní potřeby , předměty denní potřeby (šitíčko, nůž, provázek, otvírák na konzervy)
 16. bateriová svítilna, zápalky, zapalovač
 17. malý bateriový rozhlasový přijímač
 18. spací pytel, deka, přikrývka, karimatka
 19. náhradní prádlo,oblečení a obuv
 20. prostředky na ukrácení dlouhé chvíle